Условия за Ползване

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Организация БФ БЮТИ ЕООД гр. София 1000, бул. Ст. Стамболов, ЕИК 175094886, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин www.boxyboxbeauty.com.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика:  БФ БЮТИ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. Ст. Стамболов 8
Данни за кореспонденция: гр. София 1000, бул. Ст. Стамболов № 8;
E-mail: info@boxyboxbeauty.com;
Тел: +35987 991 1714
IІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. https://boxyboxbeauty.com e електронен магазин за гримове, козметични продукти и свързани с тях аксесоари, достъпен на адрес в Интернет info@boxyboxbeauty.com чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на https://boxyboxbeauty.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с  чрез интерфейса на страницата на https://boxyboxbeauty.com, достъпна в Интернет: https://www.facebook.com/boxyboxMAKEUP
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от BOXYBOX;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с BOXYBOX, съгласно поддържаните   начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от BOXYBOX;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на BOXYBOX в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо само при условие, че стоката не е изпратена. В случай, че договора е нарушен от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ , а именно ПОЛЗВАТЕЛЯ е сключил договор за покупко-продажба след което не е уведомил ДОСТАВЧИКА за отказ от Договора в посочения срок, ДОСТАВЧИКА е изпълнил договора като е изпратил стоката и заплатил Куриерските услуги за нея, Тогава ПОЛЗВАТЕЛЯ е извършил нарушение на договорните отношения и е длъжен да заплати стойността на Поръчания Продукт и Стойността на Доставката в двоен размер в рамките на 6 месеца след сключване на Договора за Покупко-Продажба. Ако до края на тези срокове ПОЛЗВАТЕЛЯ не изплати задълженията си към ДОСТАВЧИКА сумата за изплащане се умножава по 5 .
((х 5) Например, ако сумата, която дължи Ползвателя е 20лв, умножена по 5  ще бъде 100лв) при Неизплащане на Задълженията към Доставчика в Посочените Срокове  ПОЛЗВАТЕЛЯ Автоматично подлежи на санкциониране по Законите на Република България.
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от BOXYBOX чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес info@boxyboxbeauty.com. или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на BOXYBOX и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика в сайта на BOXYBOX ( https://boxyboxbeauty.com ) в момента на закупуване на стоката в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА BOXYBOX
Чл. 7. (1) За да използва BOXYBOX за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно ДА ГИ СПАЗВА.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в BOXYBOX.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес:  https://boxyboxbeauty.com
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в BOXYBOX и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в BOXYBOX;
Влизане в системата за извършване на поръчки на BOXYBOX чрез идентифициране с име и парола;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на BOXYBOX и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в BOXYBOX, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на BOXYBOX.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на BOXYBOX.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчикът и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на BOXYBOX;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на BOXYBOX преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на BOXYBOX.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата BOXYBOX или електронна поща.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика ТУК като е длъжен да заплати Стойността на Доставката за Поръчания от него продукт и в двете посоки т. е. (стойността на доставката за изпращане на продукта и нейната стойност за връщането му обратно) като Ползвателят има право да върне продукта единствено и само  ако не е отварян и използван продукта, както и ако цялостта на опаковката му не е била нарушена (разбирай разкъсана, надраскана и с променена визия).
Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна ТУК или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Това право не се прилага за продукти, които са потребими, като гримове, козметични продукти и други, които се изхабяват или губят стойността си при първата употреба.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 3 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика ТУК.
(4) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява сумите, получени от потребителя, БЕЗ разходите за доставка,  не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при положение, че стоката се връща в перфектно състояние. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Доставчика.
(5) При упражняване на Правото на Отказ, Разходите за Връщане на доставените стоки са за Сметка на Ползвателя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ТУК.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на BOXYBOX, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че Ползвателят и Доставчика не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 25 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика BOXYBOX.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
(4) Потребителят е задължен да получи стоките, поръчани от BOXYBOX в срок до 10 календарни дни от уведомлението, че същите са налични за получаване при куриер. Ако потребителят не получи стоката в този срок, договорът се счита за прекратен.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес boxyboxbeauty.com
Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес boxyboxbeauty.com
IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат Променяни от Доставчика, Без последният да се задължава да уведомява всички Ползватели на BOXYBOX за Промените.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия влиза в сила автоматично при обявяването му в Общите Условия на https://boxyboxbeauty.com от Доставчика, за които Ползвателят регулярно се задължава да проверява и да се информира за промените самостоятелно.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес boxyboxbeauty.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.boxyboxbeauty.com на 18.10.2015